úvodné slovo o tejto dobe
    o nás a našom postoji
NAŠE AKTIVITY
    prezentácia osobností
    osobné konzultácie
    ralaxačno-vzdelávacie CD
                 s audio ukážkami
HORÚCE AKTUALITY
KURZY
PREDNÁŠKY
    program prednášok
    audio video ukážky
    fotogaléria
ŠKOLA SEBAROZVOJA
    začiatok 1.roč. a učivo
    fotogaléria a video
VIKENDOVE WORKSHOPY
VAMI ODPORÚČANÉ AKCIE
RELAXAČNO-VZDELÁVACIE DOVOLENKY PRI MORI
    programy a termíny
    fotogaléria a video
PUBLICISTICKÁ ČINNOSŤ
    zaujímavé články
    zamyslenie na tieto dni
KONTAKTY
STANOVY OZ

 
01a_1a.gif, 13kB
„Ak dokážeme premeniť k lepšiemu predovšetkým sami seba,
svojím šťastným a harmonickým životom ovplyvníme druhých
A tým pozdvihneme úroveň ľudstva, aj celej modrej planéty“.
Michelle Mattieligh

ÚVODNÉ SLOVO O TEJTO NÁROČNEJ PRECHODNEJ DOBE

Žijeme vo zvláštnom – prechodnom medziobdobí nielen spoločenského zriadenia ale predovšetkým kozmického cyklu. Jedno hviezdne znamenie strieda po vyše dvoch tisícročiach druhé, až pokým sa počas Platónskeho roka všetky dokola neotočia. Tento pravidelne sa opakujúci cyklus vedeli vypočítať už i Mayovia, či Egypťania a posunuli ho ďalším generáciám.

Žijeme v ťažkom prechode z éry Rýb do éry Vodnára

Éru pokorných skromných rýb, kedy sme mali v sebe za úlohu prebudiť city neraz práve počas silného utrpenia, vymieňa éra Vodnára. Počas neho máme prebudiť nášho zaspatého ducha a začať využívať náš mozog na oveľa viac percent ako tých 5 – 10 doteraz, čo vyskúmali vedci. Tým sa nám majú otvoriť nové paranormálne schopnosti a my sa konečne zas posunieme ďalej k vyššej dokonalosti a ušľachtilosti. Navyše si opäť (ako kedysi pradávno) uvedomíme potrebu začať spolupracovať s prírodou a ochraňovať ju a nie len drancovať a ničiť. Každé znamenie nesie so sebou podľa vyžarovaní patričných hviezd, planét a súhvezdí vibrácie, ktoré ovplyvňujú celé žudstvo, ba aj všetok život na zemi. A tak sa týmto premenám skôr či neskôr ozaj nikto a nič na tejto Zemi nevyhne.
Tieto silné žiarenia nepôsobia len na človeka, ale aj na prírodu a všetko živé v nej. Obzvlášť vždy na prelome vekov = časov, v akom sa práve nachádzame, sú prechodové zóny veľmi náročné. Niečo staré sa deštruuje, pretože to odchádza a nie je už potrebné a niečo nové sa rodí, čo ale ešte prirodzene vždy dosť odmietame, lebo na to nie sme zvyknutí... aspoň väčšina ľudí. Práve teraz posledných 20 rokov, najmä však 10 - spôsobujú tieto zmeny energií napätie nielen na Zemi, ale aj v celej slnečnej sústave. Ponárame sa totiž podľa starých mayských kozmických znalostí na vyše 2000 rokov do silného žiarenia Fotónového pásu (Manasovho žiarenia) centrálneho slnka našej slnečnej sústavy napojenej na Alcyone v Plejádach. Spolu s ním vykonávame v ramene Orión v rámci našej galaxie ďalšie obehové cykly, ktoré sa teraz menia a stretávajú v jednom blízkom období. Preto je pre nás také náročné.

Následky vysokých vibrácii na pozemský život

V celej slnečnej sústave sa vesmírne telesá navzájom ovplyvňujú. Ako bolo zistené z astronomických pravidelne sa opakujúcich cyklov, toto obdobie cyklických premien malo vždy negatívne účinky aj na život na povrchu Zemi. Vyvoláva totiž následne silné slnečné aktivity a erupcie, ktoré sa opakujú každých 11 500 – 12 000 rokov. Tie negatívne pôsobia na Zem a jej ochranný elektro-magnetický plášť, ktorý nás chráni voči silným kozmickým žiareniam. Naša planéta na tieto zvýšené výboje reaguje jeho oslabovaním a presunom zemských pólov. Tým, strácame prirodzenú pozemskú ochranu voči akémukoľvek žiareniu z kozmu.

Vedci majú vážne obavy z týchto dejov. Nechcú o nich príliš vyprávať, aby nevyvolávali zbytočne paniku. Boja sa nielen genetických mutácií, ale aj veľmi silného poškodenia ochranného elektro-magnetického poľa Zeme, a následne aj elektriny, satelitov a iných vysielačov. Tieto neustále sa zosilujúce napätia sa prejavujú čoraz častejšími atmosférickými poruchami, prudkými zmenami klímy, podzemnými explóziami a zemetraseniami, posunmi tektonických krýh, aktivovaním sopečnej činnosti, povodňovými prívalovými vlnami, mohutnými vzdušnými vírmi. Posledné desaťročie skutočne pozorujeme čoraz viac prírodných katastrof. Podľa zasvätencov sa príroda prirodzene očisťuje od starého jeho transformáciou, lebo sa chystá na nové, ktoré prichádza.

Tieto zmeny sú oveľa rozsiahlejšieho charakteru, keďže sme súčasťou väčšieho slnečného systému a on zas celej galaxie. Podľa pohybu hviezd a pozorovaní oblohy ich dokázali vypočítať už prastaré vyspelé civilizácie a na tento čas „prechodu do iného cyklu času“ (podľa nich aj do vyššej dimenzie) nám ponechávali veľa rôznych rád a posolstiev. Dnešní vedci svojimi výskumami s čoraz dokonalejšou technikou tieto teórie premien dokazujú.

Zvýšenie energetické napätie výrazne ovplyvňuje psychiku

Vek Vodnára prináša nové druhy žiarení a dynamické prúdy, ktoré ovplyvňujú aj ľudskú psychiku. To sa prejavuje ako postupné prebúdzanie zaspatého vedomia, pretože tento vek má byť vekom „kráľovstva Ducha“. Ľudstvo si uvedomí, čo tvorí jeho vnútornú podstatu, ktorá neumiera spolu s telesnou schránkou, ako aj to - odkiaľ pochádza a kam sa po reinkarnačnej púti opäť vráti. Tým v sebe prebudí dávne, na čas uspaté, psychické schopnosti a výrazne skvalitní a predĺži svoj život. Vo svete sa tieto zmeny vo vedomí a chápaní prejavili prvý raz v novom svetovom hnutí New Age. Priniesli nové svetlo do ľudského vedomia a chápania. Na scénu svetového diania prišli nové pokrokové organizácie, vznikli mnohé duchovné prúdy, ktoré začali akceptovať tri roviny ľudskej osobnosti a pochopili ich nutnú spoluprácu pre naše zdravie a psychickú rovnováhu – rovinu nesmrteľného ducha, energie duše a tela. To sa odrazilo vo vedných disciplínách, v psychológii, aj v medicíne. Postupne sa na ľudstvo a jeho choroby začíname pozerať holistickým pohľadom, tak ako si ho celé tisícročia udržiavali majstri života v chrámoch na duchovne bohatšom východe planéty. Rovnako pod vplyvom nových energií reagovala aj obec výskumníkov a bádateľov na poli archeologickom a uskutočnili novou technikou také objavy, že budeme musieť výrazne posunúť vek našich dejín hlboko do minulosti.

Musíme sa otvoriť všetkým zmenám - prežijeme ich pokojnejšie

Všetky tieto novinky sa odrazili aj vo vedomí človeka. ľudia dnešnej doby začínajú hľadať hlbší zmysel svojej existencie: pochopenie procesu zrodu a umierania, nové možnosti riešenia problémov na zemi z väčšieho nadhľadu, vieru v samostatné a lepšie zorganizovanie svojho života a nájdenia tak vnútorného pokoja a šťastia. Nájdenie priateľov, ktorí nebudú závidieť, ale ich úprimne podporovať a dôverovať im.

Každý človek potrebuje nájsť takých blízkych ľudí, ktorí budú mať jemu najbližšie vibrácie... Tí duchom prebudenejší hľadajú preto nové cesty, nové pohľady na život, nové miesta sebarealizácie, relaxu a poznávania. Hľadajú tu niečo – čo by ľudí konečne spojilo a nie pre rozdielnosť postojov a názorov len rozdeľovalo.

Možno aj vy medzi takých patríte. ...Ak aj vy hľadáte čosi, čo by vás vážne zaujalo a prinieslo vám do života nové svetielko poznania, keď sa v ňom zdá už všetko hmotné poznané, či až šedivé a už nezaujímavé... ak hľadáte vo veciach, zážitkoch a vzťahoch onen skrytý hlbší zmysel... a keď hľadáte návody na riešenie vašich problémov, lebo nechcete od nich utekať, ale ich pochopiť a tým vyriešiť :
   potom určite príďte k nám – lebo u nás to všetko nájdete. Buď na prednáškach, na seminároch, v škole sebarozvoja alebo aj na vzdelávaco-relaxačných dovolenkách.

Na spoločnú cestu, spoluprácu a vzájomné obohacovanie sa teší - Michelle Mattieligh